Splošni pogoji

          

 • Vozovnice lahko kupite z gotovino, s plačilnimi (BA Maestro, Karanta) in kreditnimi karticami (Visa, Mastercard, Diners, Activa…) pri blagajnah.
 • Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev. Na kontrolnih mestih so obiskovalci dolžni vozovnice pokazati brez oziroma na poziv pooblaščene osebe.
 • Poslabšanje vremena, megla, veter, zapora prog, prekinitev ali zastoj delovanja posameznih naprav niso razlogi za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice.
 • Sistem kontrole smučarskih vozovnic se na smučiščih v upravljanju podjetja RTC Žičnice Kranjska Gora izvaja pod video nadzorom, na kar kupce smučarskih vozovnic opozarjamo tudi na vstopnih postajah smučišča in na prodajnih mestih smučišča. Z nakupom smučarske vozovnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil.
 • Z izvajanjem video nadzora kontrole smučarskih vozovnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov našega smučišča temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne smučarske vozovnice na podlagi serijske številke posamezne smučarske vozovnice ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP (Zakona o varnosti osebnih podatkov).

Obiskovalcem, ki smučišča Kranjska Gora ne poznajo, priporočamo, da:

 • se pred nakupom smučarskih vozovnic prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču,
 • se pred nakupom smučarskih vozovnic seznanijo tudi s postopki odvzema smučarske vozovnice v primeru zlorabe smučarskih vozovnic,
 • da si pred odhodom na smučišče ogledajo informacijski pano ter izberejo sebi in svojemu znanju ter sposobnostim primerna smučišča,
 • da se na smučišče odpravijo primerno opremljeni.

POVRAČILO KUPNINE

 • V primeru poškodbe smučarja, ob posredovanju reševalcev na smučišču, družba povrne kupnino samo za večdnevno vozovnico in to na podlagi zdravniškega potrdila. Kupnina se povrne od naslednjega dne dalje. Družba povrne denar za večdnevno vozovnico v primeru bolezni, prav tako na podlagi zdravniškega potrdila.
 • V primeru, da zaradi slabega vremena, pomanjkanja snega ali okvare žičnice ne obratujejo več kot dva dni, vam povrnemo neizkoriščen del kupnine od nakupa večdnevnih vozovnic.
 • Kupnine se ne vrača spremljevalcem poškodovanega smučarja, ki so skupaj s ponesrečenim predčasno zapustili smučišče.
 • V primeru poškodbe imetnika sezonske vozovnice s sliko pred 15. januarjem družba prizna 50% popust, ki ga kupec lahko uveljavi pri nakupu nove sezonske vozovnice v naslednji sezoni. Pri uporabi vozovnice po 15. januarju družba ne prizna popusta.
 • Kupljenih urnih in dnevnih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Družba ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.

ZLORABA VOZOVNICE

 • Vozovnice so neprenosljive, razen prenosnih sezonskih vozovnic.
 • Pri kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.
 • Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe. Vozovnica se odvzame na podlagi potrdila o odvzemu vozovnice.
 • Za odvzem vozovnice v primeru zlorabe smučarske vozovnice so pooblaščeni vsi zaposleni s strani podjetja RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.. Vozovnica se odvzame brez potrdila.
 • Uporabniki vozovnic s starostnimi popusti so se ob legitimaciji dolžni izkazati z dokazili o upravičenosti do teh popustov (dijaška izkaznica, študentska izkaznica, osebna izkaznica…)
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj dolžan plačati smučarsko vozovnico po rednem ceniku smučarskih vozovnic za tekočo sezono.
 • Družba si pri zlorabi ali kršenju reda oziroma pravil varnega smučanja pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja oz. prijave sodniku za prekrške.
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, sam dolžan poravnati stroške reševanja.

NAKUP IN VELJAVNOST VOZOVNIC

 • Na vsaki prodani smučarski vozovnici je definirana njena veljavnost. Depo vozovnice, ki so bile kupljene bodisi v predprodaji oziroma v redni prodaji vnaprej, imajo rok veljavnosti označen na dnu vozovnice (15. 04. + leto veljavnosti). Datum veljavnosti je zgolj informativne narave in ne predstavlja dejanskega zaključka zimske sezone.
 • Vozovnice menjamo samo za preteklo sezono z doplačilom razlike v ceni 10,00 EUR – ne glede na izdano smučarsko vozovnico. Vozovnic s starejšim datumom ne menjamo.
 • večdnevne (od 2 do 10 dnevne) vozovnice, sezonske vozovnice s sliko in službene sezonske vozovnice niso veljavne brez fotografije imetnika.
 • Izgubljeno sezonsko vozovnico je mogoče nadomestiti ob plačilu stroškov zamenjave v višini 5,00 EUR. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi računa. 
 • Za nočno smuko veljajo vozovnice s sliko (od 2 – 10 dni) in sezonska vozovnica.
 • 1 otrok do 6 let v spremstvu enega starša smuča brezplačno, samo v primeru v kolikor koristi kontrolnik vozovnic in napravo skupaj s starši oz. spremljevalci. V kolikor koristi napravo sam potem potrebuje samostojno otroško smučarsko vozovnico. V primeru koriščenja smučarske šole oz. organiziranih tečajev potrebuje samostojno otroško smučarsko vozovnico.
 • Otroške vozovnice ne veljajo v otroškem Žičko parku.
 • Otroke, starejše od 6 let, se na vseh žičniških napravah in progah obravnava kot odrasle osebe.
 • Za seniorje (moške in ženske) nad 60 let, otroke, invalide, mladino velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu znižana cena za tiste vrste vozovnic, ki so posebej označene v ceniku. Vozovnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oziroma statusu.
 • RTC Kranjska Gora lahko zavrne izdajo vozovnice na podlagi naročilnice ali voucherja svojih pogodbenih partnerjev v primeru neporavnanih obveznosti v preteklih sezonah.
 • Do nakupa ali koriščenja vozovnic po ceni za šolske skupine so upravičene le slovenske javne izobraževalne ustanove, kot so šole, vrtci, fakultete…

VARNOST OBRATOVANJA, POŠKODOVANJE NAPRAV NA SMUŠIŠČIH IN ŽIČNICAH

 • RTC Kranjska Gora vsako oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračunava v skladu s cenikom. Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračuna 500,00 EUR + DDV na oglas. Čiščenje lepakov ali nalepk se zaračuna po dvojni ceni čiščenja.
 • Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Družba si pridržuje pravico do sprožitve kazenskega pregona zaradi poškodovanja tuje lastnine in ogrožanje varnosti prevozov. Do končne ugotovitve višine škode sme družba od povzročitelja zahtevati kavcijo v višini 250,00 EUR ali zadržati smučarsko opremo.
 • Družba si pridružuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja odreče pravico dostopa na smučišče. Družba odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.
 • Na vseh žičniških napravah je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti (zaradi nevarnosti požara na trasi žičnice).

SPLOŠNA DOLOČILA ZA OBRATOVANJE ŽIČNIC

 • V smučarski sezoni lahko družba zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave in smučarske proge. Zožena ponudba ni razlog za znižanje cen vozovnic in vračila kupnine.

PREVOZ OTROK IN DOMAČIH ŽIVALI

 • Na vlečnicah je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih.
 • Na sedežnicah je v naročju dovoljen prevoz otrok do 6. leta starosti. Odgovornost za varnost pri takem prevozu nosi spremljajoča odrasla oseba.

ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

 • Vodje skupin in trenerji so dolžni poskrbeti za varno smučanje skupine, ki jo vodijo.
 • V primeru nevarnega vodenja skupine družba prepove nadaljevanje smučanja na smučišču brez povračila kupnine – skupini se odvzame smučarske vozovnice.
 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičnih napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oziroma tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljavca žičnic.
 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na smučišču, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali mamil, itd.
 • Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik reševalne službe o nezgodi.
 • Obiskovalcem smučišča Kranjska Gora priporočamo, da imajo s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in izkaznico prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru poškodbe na smučišču je morebitni prevoz z reševalnim vozilom do bolnišnice, ki ga lahko opravi le pooblaščen zdravstveni zavod,  brezplačen samo za zavarovance z obveznim in prostovoljnim zavarovanjem, ki se lahko izkažejo z obema dokumentoma. Ostalim poškodovancem se prevoz zaračuna po ceniku prevoznika, to je Zdravstveni dom Jesenice.
 • V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridružuje pravico za sprožitev kazenskega postopka oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV

 • Parkiranje oziroma uporaba prostorov je brezplačna – vozniki so dolžni upoštevati navodila redarjev.
 • Najstrožje je prepovedano parkiranje na vseh dovoznih cestah in privatnih zemljiščih.
 • Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

SMUČARSKE ŠOLE, TRENINGI, TEKMOVANJA

 • Organizator prireditve ali tekmovanja na smučišču je dolžan vsaj 7 dni vnaprej le-to priglasiti na Upravni enoti Jesenice, Oddelek za upravne notranje zadeve. Organizator mora od upravljavca smučišča predhodno pridobiti dovolilnico (soglasje) za uporabo smučišča, ki jo lahko pridobi na ASK Kranjska Gora, del dovolilnice pa mora pred pričetkom aktivnosti izročiti strojniku na žičničarski napravi.
 • Organizator prireditve, treninga in tekmovanja mora na lastne stroške in z lastnimi redarji zavarovati del smučišča, ki se uporablja za prireditve, trening ali tekmovanje in ga fizično ločiti od rekreativnih površin.
 • Pred pričetkom prireditve, tekmovanja mora organizator zagotoviti lastno reševalno službo, zdravnika ter redarje. Priporočljivo je zavarovanje tekmovalcev in udeležencev prireditve.
 • Organizatorji tekem, treningov oziroma kakšnih drugih prireditev, ki zahtevajo vklop katerekoli izmed naprav na smučišču izven rednega obratovalnega časa smučišča, so dolžni  na lastne stroške zagotoviti reševalno službo, zdravnika in redarje. 
 • Smučarsko šolo na smučišču v Kranjski Gori lahko opravljajo le subjekti, ki so si predhodno pridobili soglasje upravljavca za izvajanje smučarske šole. Soglasja se na podlagi Zakona o varnosti na smučišču in Zakona o športu izdajajo vsem pravnim osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti športa v RS, vsem športnim društvom, športnim zvezam in Zavodom za šport, vsem predhodno najavljenim skupinam na podlagi priloženih ustreznih licenc za poučevanje na snegu. Vsi tisti subjekti in fizične osebe, ki tega nimajo, bodo odstranjeni s smučišča ter se kaznujejo z odvzemom vseh smučarskih vozovnic in bodo prijavljeni ustreznim inšpekcijam.

POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA SMUČIŠČIH

 • Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila varnostne službe, delavcev žičnice in redarjev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih obvestilnih tabel na smučišču ter pravila FIS.
 • PREPOVEDANO je smučanje v nasprotju s pravili FIS in določbami zakona o varnosti na javnih smučiščih ter vrivanje v vrste pred žičnicami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice brez odškodnine. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.
 • PREPOVEDANO je smučanje po zaprtih progah, označenih z znakom »SMUČANJE PREPOVEDANO« ter na terenih, ki so zaprti s signalno vrvico, trakom oziroma  mrežo.
 • ABSOLUTNA PREPOVED velja za prehod preko zaščitnih ograj, s smučmi ali brez njih, saj le te omejujejo smučišče nad prepadi in različnimi vrstami (tudi snežnih) previsov, prepadov in nevarnih mest.
 • Prav tako je prepovedano smučanje po gozdu in ruševju.
 • Vsak smučar mora izbrati smučarski teren glede na svoje smučarsko znanje in sposobnosti. V primeru, da pooblaščena oseba družbe ugotovi, da uporabnik smučišča ne smuča dovolj dobro za izbrani teren, si pridružujemo pravico do odstranitve takega smučarja s terena. V primeru, da je potreben izreden prevoz za odstranitev s smučišča, je smučar dolžan povrniti tudi stroške izrednega prevoza.
 • Reševalna služba in prva pomoč delujeta ves čas obratovanja žičniških naprav in ju je mogoče poklicati z vseh označenih mest. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. Reševanje in prva pomoč na zaprtih smučarskih progah in izven urejenih smučišč se poškodovancem zaračuna v višini 250,00 EUR + DDV.
 • Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih.
 • Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena.
 • Vodenje psov na vrvici ali brez nje na smučarskih progah ni dovoljeno.
 • Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena.
 • Smučar mora biti na smučišču pripravljen na srečanje s teptalcem ali motornimi sanmi na nujni vožnji.
 • Priporočila za varno smučanje so vsebinski del pogojev poslovanja RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.. 
 • Na smučišču je obvezna uporaba smučarske čelade do 14. leta starosti.
 • Z nakupom vozovnice imetnik vozovnice sprejema pogoje v celoti.